billiga resor

1. Allmänt om villkoren

Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen utan undantag.

Injosoft strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Injosoft lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Injosoft göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

2. Reglernas giltighet

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan, och du bör därför regelbundet läsa denna sida för att se ändringar.

3. Ansvarsfriskrivning

Injosoft är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda tjänsten.

4. Tillgänglighet

Våra webbplatser tillhandahålls "som de är". Då och då kan webbplatser vara otillgängliga eller kan påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Ingen garanti ges för kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller prestandan på våra webbplatser eller innehållet på webbplatserna. Vi förbehåller oss rätten att ändra, göra uppehåll i eller ta bort innehåll från våra webbplatser, att stänga av din registrering eller åtkomst till våra webbplatser, eller att upphöra med någon webbplats eller funktion på webbplats när som helst utan förvarning. Du ansvarar för avgifterna till din Internettjänstleverantör och alla andra avgifter förknippade med din användning av våra webbplatser.

5. Länkar till andra webbplatser

DinStartsida innehåller länkar till webbplatser som drivs av andra parter. De länkade webbplatserna lyder inte under DinStartsidas kontroll. DinStartsida erbjuder länkar till andra webbplatser som en bekvämlighet för användare.

Vi har inte godkänt eller kontrollerat någon tredje mans webbplatser som är länkade till våra webbplatser och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Om du använder sådana webbplatser från tredje part gör du det i enlighet med villkoren för sådana webbplatser.

6. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärken och alla andra rättigheter avseende tjänsten och allt därtill relaterat material inom ramen för tjänsten ägs av Injosoft eller samarbetspartners. Avtalet eller tjänsten ger inte användaren någon som helst rätt till Materialet och användaren får inte helt eller delvis ändra, kopiera, vidarebefordra, sälja, låna, distribuera, visa, licensiera ut eller på annat sätt förfoga över sådant Material.

Injosoft respekterar andras upphovsrättsskyddade material och vi ber våra användare/besökare att göra detsamma. Om du har anledning att tro att ditt eller någon annans material har blivit kopierat på ett sätt som strider mot upphovsrättslagen, ber vi dig kontakta oss på info@injosoft.se.

7. Användarens material

Tjänsterna på DinStartsida medger att användaren laddar upp eget material till tjänsten, såsom bilder, texter m m. Användaren behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som användaren innehar i sådant material och som användaren med användning av tjänsten skickar in, lägger upp eller visar. Genom att skicka in, lägga upp eller visa sådant material beviljar användaren bolaget en evig, oåterkallelig, global, royalty-fri och icke-exklusiv licens att mångfaldiga, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa och vidaredistribuera det material användaren skickar in, lägger upp eller visar på eller genom tjänsten i syfte att bolaget skall visa, distribuera och marknadsföra tjänsten.

8. Olämpligt innehåll

Injosoft anser att användare ska få uttrycka sig och sina åsikter, men visst språkbruk hör inte hemma på en nätgemenskap som DinStartsida. Därför får användarna/besökarna INTE lägga upp eller skicka meddelanden med innehåll som:
  • är obscent, pornografiskt eller sexuellt utmanande
  • skildrar grovt eller godtyckligt våld
  • uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
  • på något sätt kan ses som hotfullt eller som skrämmer, ofredar, eller mobbar någon
  • är nedsättande, ärekränkande, ondsint, påhoppande, offensivt eller hatiskt

9. Tillämplig lag och tvister

På dessa användarvillkor skall svensk lag vara tillämplig utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning. Tvist med anledning av dessa användarvillkor skall avgöras av svensk allmän domstol.

10. Åtgärder mot otillåten användning

Injosoft ser allvarligt på all otillåten användning av DinStartsida och vidtar aktivt åtgärder mot Användare som gör detta. Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Injosoft finner skäl för det, kan Användare stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Injosoft komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga.

11. Ytterligare villkor

Delar av DinStartsidas webbplatsen är underkastade ytterligare användarvillkor. Där ytterligare villkor gäller kommer dessa vara tillgängliga att läsa antingen inom eller genom dessa delar av webbplatsen. Finns det någon motsägelse mellan ytterligare villkor och dessa allmänna villkor skall de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.