Vi använder cookies
Vi använder cookies och annan spårningsteknik för att förbättra din surfupplevelse på vår webbplats, för att visa dig personligt innehåll och riktade annonser, för att analysera vår webbplatstrafik och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. För att ta reda på mer, läs vår cookiepolicy och integritetspolicy.
Genom att välja 'Jag godkänner' godkänner du vår användning av kakor och annan spårningsteknik.
  

Detta användarvillkor gäller från och med den 23 maj 2018 och ersätter alla tidigare gällande villkor avseende tjänsten.

Utöver detta användarvillkor finns det även användarvillkor för vykortstjänsten och regler och villkor för användandet av forumet.

Detta användarvillkor bör läsas tillsammans med vår cookiepolicy och vår policy för hantering av personuppgifter.

1. Allmänt om villkoren

Injosoft AB, (org. nr. 556728-9524) nedan benämnt "Injosoft", tillhandahåller en webbplatsen DinStartsida.se ("Webbplatsen") och möjligheten att skapa ett konto ("Tjänst/Tjänsten"). I det följande anges de allmänna villkor ("Avtalsvillkor/Villkor") som reglerar förhållandet mellan användaren ("Kund/Kunden") och Injosoft avseende nyttjande av Webbplatsen och Tjänsten.
 1. Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen utan undantag.
 2. Kunden är införstådd i att information avseende dem kommer att hanteras i enlighet med Webbplatsens integritetspolicy.
 3. Webbplatsen är normalt sett tillgängliga dygnet runt, dock utförs normalt feljusteringar under kontorstid.
 4. Injosoft strävar efter att i möjligaste mån tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Injosoft lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Injosoft göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

2. Reglernas giltighet

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan, och du bör därför regelbundet läsa denna sida för att se ändringar.

3. Ansvarsfriskrivning

Injosoft är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda tjänsten.
 1. Webbplatsen kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid. Om Tjänsten är helt ur funktion eller har väsentligt nedsatt funktion under längre tid än vad Kunden skäligen bör acceptera, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar avgiften för den tid som Tjänsten varit ur funktion eller haft väsentligt nedsatt funktion, förutsatt att skriftlig reklamation om felet är Injosoft tillhanda senast trettio (30) dagar efter att felet uppstått.
 2. Injosoft ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Injosoft ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Injosoft kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.
 3. Injosofts ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Injosofts ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Injosoft. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.
 4. Injosoft ansvarar inte för meddelanden eller konsekvensen av att meddelanden inte kommer fram.

4. Tillgänglighet

Våra webbplatser tillhandahålls "som de är". Då och då kan webbplatser vara otillgängliga eller kan påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Ingen garanti ges för kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller prestandan på våra webbplatser eller innehållet på webbplatserna. Vi förbehåller oss rätten att ändra, göra uppehåll i eller ta bort innehåll från våra webbplatser, att stänga av din registrering eller åtkomst till våra webbplatser, eller att upphöra med någon webbplats eller funktion på webbplats när som helst utan förvarning. Du ansvarar för avgifterna till din Internettjänstleverantör och alla andra avgifter förknippade med din användning av våra webbplatser.

5. Länkar till andra webbplatser

DinStartsida innehåller länkar till webbplatser som drivs av andra parter. De länkade webbplatserna lyder inte under DinStartsidas kontroll. DinStartsida erbjuder länkar till andra webbplatser som en bekvämlighet för användare.

Vi har inte godkänt eller kontrollerat någon tredje mans webbplatser som är länkade till våra webbplatser och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Om du använder sådana webbplatser från tredje part gör du det i enlighet med villkoren för sådana webbplatser.

6. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärken och alla andra rättigheter avseende tjänsten och allt därtill relaterat material inom ramen för tjänsten ägs av Injosoft eller samarbetspartners. Avtalet eller tjänsten ger inte användaren någon som helst rätt till Materialet och användaren får inte helt eller delvis ändra, kopiera, vidarebefordra, sälja, låna, distribuera, visa, licensiera ut eller på annat sätt förfoga över sådant Material.

Injosoft respekterar andras upphovsrättsskyddade material och vi ber våra användare/besökare att göra detsamma. Om du har anledning att tro att ditt eller någon annans material har blivit kopierat på ett sätt som strider mot upphovsrättslagen, ber vi dig kontakta oss på info@injosoft.se.

7. Personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 ("GDPR"). För mer information om hur dina personuppgifer behandlas hittar du på Webbplatsens integritetspolicy.

8. Användarens material

Tjänsterna på DinStartsida medger att användaren laddar upp eget material till tjänsten, såsom bilder, texter m m. Användaren behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som användaren innehar i sådant material och som användaren med användning av tjänsten skickar in, lägger upp eller visar. Genom att skicka in, lägga upp eller visa sådant material beviljar användaren bolaget en evig, oåterkallelig, global, royalty-fri och icke-exklusiv licens att mångfaldiga, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa och vidaredistribuera det material användaren skickar in, lägger upp eller visar på eller genom tjänsten i syfte att bolaget skall visa, distribuera och marknadsföra tjänsten.

9. Olämpligt innehåll

Injosoft anser att användare ska få uttrycka sig och sina åsikter, men visst språkbruk hör inte hemma på en nätgemenskap som DinStartsida. Därför får användarna/besökarna INTE lägga upp eller skicka meddelanden med innehåll som:
 1. är obscent, pornografiskt eller sexuellt utmanande
 2. skildrar grovt eller godtyckligt våld
 3. uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag
 4. på något sätt kan ses som hotfullt eller som skrämmer, ofredar, eller mobbar någon
 5. är nedsättande, ärekränkande, ondsint, påhoppande, offensivt eller hatiskt

10. Uppsägning

 1. Om Kunden bryter mot något av villkoren i detta Användaravtal har Injosoft rätt att stänga Tjänsten med omedelbar verkan. Vid sådan stängning av Kundens Tjänst, upphör alla Kundens rättigheter till Tjänsten.
 2. Injosoft förbehåller sig rätten att omedelbart, och utan föregående varning, stänga Kundens Tjänst utan krav på motivering.
 3. Uppsägning av Tjänst berättigar ej till återbetalning av förskottsbetalda avgifter.
 4. Uppsägning av Tjänsten sker under inställningar på Tjänsten.

11. Force Majeure

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

12. Tillämplig lag och tvister

På dessa användarvillkor skall svensk lag vara tillämplig utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning. Tvist med anledning av dessa användarvillkor skall avgöras av svensk allmän domstol.

13. Åtgärder mot otillåten användning

Injosoft ser allvarligt på all otillåten användning av DinStartsida och vidtar aktivt åtgärder mot Användare som gör detta. Vid upprepade överträdelser av dessa Användarvillkor, eller om Injosoft finner skäl för det, kan Användare stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Injosoft komma att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga.

14. Ytterligare villkor

 1. Delar av DinStartsidas webbplatsen är underkastade ytterligare användarvillkor. Där ytterligare villkor gäller kommer dessa vara tillgängliga att läsa antingen inom eller genom dessa delar av webbplatsen. Finns det någon motsägelse mellan ytterligare villkor och dessa allmänna villkor skall de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.
 2. Om någon del av detta Användaravtal skulle förklaras ogiltigt, skall resterande delar av detta Användaravtal fortsatt gälla med full kraft och verkan.